ประชาสัมพันธ์ส่บทความวิชาการ วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค รับผิดชอบจัดทำวารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ การศึกษาวิจัยของบุคลากรในหน่วยงาน รายละเอียดเพิ่มเติม