ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดทำวารสาริชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัย  โดยสามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่             https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSTNSRU/index  รายละเอียดเพิ่มเติม