ประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยกองส่งเสริมความเมอภาคระหว่างเพศ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อใช้แนวทางในการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รายละเอียดเพิ่มเติม