วช เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 8

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ประกาศรับข้อเสนอทุนและนวัตกรรม โปรแกรม 8 สังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ