วช ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

1.ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม