ประกาศรับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครชิงทุนเพื่อไปทำวิจัยเชิงวิชาการ หรือวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาขาอาชีพภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่าง สหรัฐอเมริกากับอาเชียน ณ สาถบันอุดมศึกษา สาถบันวิจัย หรือสถาบันคลังสมอง (Think Tank) ในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3-4 เดือน ภายใต้โครงการ Fulbright U.S-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม