ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น กำหนดจัดงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ ” Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solution in Global Scenario Part II”  ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น  รายละเอียดเพิ่มเติม