ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สกว. ประกาศรับสสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนัสนุน ให้บุคลากรวิจัย ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย โดย สวก. เปิดรับสมัครทันดังนี้

1. ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 75 ทุน

2. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย เปิดรับทั้งปี จำนวน 15 ทุน

3. ทุนนำเสนอผลงานวิจัน ระดับนานาชาติ เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 12 ทุน      คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม