ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการฯ

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  ร่วมกับ 2 มหาวิทยาลัย ได้แก้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรกมครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกยน 2563 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 มหาิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี  รายละเอียดเพิ่มเติม