ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11

วิทยาเลัยเทคโนโลยีภาคใต้  กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ Social Innovation In the Era of Global Changes after Covid-19 ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ กำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช   รายละเอียดเพิ่มเติม