เชิญร่วมสื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณะผ่าน Research Cafe

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตรื และสหวิทยากร เพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนานโยาบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้เชิงเศรษฐฏิจและสังคม  สกสว. จึงขอเชิญชวนหน่วยงานของท่าน ร่วมคัดเลือกและสื่อสารงานวิจัยที่สรา้งผลลัพธ์ ผลกระทบให้กับประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม