ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์

ขอเชิญอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในหัวข้อ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที 8 เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ