ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ดังนั้นสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในช่วงปลายปี 2563  ดังนี้

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 4-5-6 พฤศจิกายน 2563 (3 วัน)
  2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนขอ้เสอนโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องับนโยบายของประเทศ วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 (2 วัน) ฯ

    รายละเอียดเพิ่มเติม