ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี ได้จัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมีจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริ์น โดยวารสารถูกจัดเป็นวารสารไทย TCI กลุ่ม2  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแผยแพร่บทความวิจัยและและบทความ ที่เป้นการส่งเสริมความเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศ โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน) และ(กรกฏาคม – ธันวาคม) สามารถส่งบทความภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม