ประชาสัมพันธ์ วารสารสภาการสาธารณสุข

สภาการสาธารณสุข ได้จัดทำวารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน วารสารมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม   รายละเอียดเพิ่มเติม