ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ รำไพพรรณี ครั้งที่ 14 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 จึงขอเชิญคณาจารยื/นักวิจัย ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบออนไลน์ 2 รูปแบบ ได้แก้ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์  ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอทางเว็บไซต์ http://www.research-conference.rbru.ac.th ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563   รายละเอียดเพิ่มเติม