ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิพม์ลงวารสารวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม