ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดให้มีงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2 -3 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนภาคเอกชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ htp://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ รายละเอียดเพิ่มเติม