ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดทำวารสารราชภัฏเชรบูรณ์สาร เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ส่งเสริมการสรา้งองค์ความรู้้ทางด้านวิชาการ ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) กลุ่มที่ 2 เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) 0859-8185  รายละเอียดเพิ่มเติม