ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้จัดทำวารสาร “สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมุล TCI กลุ่มที่ 2 ที่นำเสนอบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายละเอียดเพิ่มเติม