ประชาสัมพันธ์การนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีรดับชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนดจัดประชุมนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 กันายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและยกระดับศักยภาพในการทำงานด้านการบริการวิชาการ  รายละเอียดเพิ่มเติม