ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตั้งคำถามเพื่อการสื่อสารงานวิจัยและมีความรู้ ความเข้้าใจด้านการสื่อสารและเครื่องมือ พร้อมกับทราบองค์ประกอบหลักของการสื่อสารงานวิจัยให้เกิดผลสมัฤทธิ์   รายละเอียดเพิ่มเติม