ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ได้จัดทำวารสารพัฒนาบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ  บทความกรณีศึกษา ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ โดยครอบคลุมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , บริหารธุรกิจ ,พัฒนาการเศรษฐกิจ, สถิติประยุกต์ กองบรรณาธิการขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ส่งบทความรับการพิจารณาในวารสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งบทความ   รายละเอียดเพิ่มเติม