แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้จัดทำวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี” โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563  รายละเอียดเพิ่มเติม