อบรมหลักสูตร ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตวืเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนจัดอบรมหลักสูตร ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตวืเพื่องานทางวิทยาศาสตร์  จำนวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 30-2-2563 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563
ครั้งที่ 31-2-2563 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563

ณ ห้องแกรนดืบอลลรูม ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ   โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องสอดคล้องตามจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  รายละเอียดเพิ่มเติม