ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสมาคมวิชาการทางวิศวรกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International STEM Education Conference (ISTEM-Ed 2020) ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธื รายละเอียดเพิ่มเติม