ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ” จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ สตาร์เวล บาหลี  รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://rdi.kru.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/07/0449.pdf