ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอประกาศราชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย และพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียดเพิิ่มเติม