ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

ด้วยวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  โดยมีโครงการดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ งเทคนิคการเขียนประเมินค่างาน รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสุตรเทคนิคการเขรยนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563

3. โครงการฝึกอบรมเรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2563       รายละเอียดเพิ่มเติม