ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสมัฤทธิ์ รุ่น 2

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสมัฤทธิ์ รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาผู้บริหารงานวิจัยให้สามารถบริหารโปรมแกรมวิจัยและนวัตกรรม ผ่านเครื่งมือบริหารจัดการงานวิจัยที่ถูกออกแบบกระบวนการบริหารจัดการวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ                          รายละเอียดเพิ่มเติม