ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยาย เรื่อง การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมในงานวิจัย

เครื่อวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ร่วมกับ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรา้งสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการบรรยายเรื่อง  การประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมในงานวิจัย ผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563  รายละเอียดเพิ่มเติม