ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6

ตามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มอบให้มาหวิทยาลัยจันทรเกษม เป็นเจ้าภาพในการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563   รายละเอียดเพิ่มเติม