ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนดจัดอบรมหลักสูตร การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 ในวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 และ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301:2012รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563   รายละเอียดเพิ่มเติม