การเผยแพร่ มทร.อีสาน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ซึ่งเป็นวารสาร ราย 6 เดือน  จึงขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ที่เว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/ รายละเอียดเพิ่มเติม