ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายเรื่อง แนวคิด ทฤษฎี Business Model Canvas

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ร่วมกับ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการบรรยายเรื่อง แนวคิด ทฤษฎี Business Model Canvas  โดย ผศ.ดร.ทัดพงษ์ อิวโรธนานนท์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านระบบ ออนไลน์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  รายละเอียดเพิ่มเติม