ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคุลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ไ้ดจัดทำวารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้จัดทำวารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเป้นวารสารรอบรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย บทความวิชาการของอาจารย์และนิสิตในสังกัดและผู้สนใจทั่วไป  โดยกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม  รายละเอียดเพิ่มเติม