ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน มีหน้าที่จัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป้นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ได้เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยต่อ 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 และแผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 รายละเอียดเพิ่มเติม