ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ University Impact Rankings ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป้นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสุ่สาธารณะให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร  นิสิต นักศึกษา   รายละเอียดเพิ่มเติม