ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดทำวารสารชื่อว่า MFU Connextion Journal of Humanities and Social Science โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งนักศึกษา ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย โดยวารสารอยู่ในฐานข้อมูลศุนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 และอยู่ในฐาน ASEAN Citation Index (ACI) ในคราวประเมินรอบที่ 5 ปี พ.ศ. 2561   รายละเอียดเพิ่มเติม