ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการประเภททุนกิจกรรมส่งเสริมแลสนับสนุนการวิจัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์โดยเครือข่ายวิจุยภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ เครือข่ายวิจุยภูมิภาค ประจำปี งบประมาณ 2563 โดยมอบหมายให้เครือข่ายวิจัยภูมิภาคคัดเลือกข้อเสนอโครงการดังกล่าวเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และท่านได้ส่งข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจันและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ จำนวน 15 โครงการ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  รายละเอียดเพิ่มเติม