ขอเชิญส่งบทควมเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ ชื่อ วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งวารสารอยู่ในฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 และมีกำหนดการผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ จึงขอเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์  รายละเอียดเพิ่มเติม