เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร

ด้วยวารสาร กสทช. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย โดยมีระยะเวลาคุณภาพตั้งแต่ปี 2563-2567 เปฺดรับบทความวิจัย  บทควาวิชาการ ฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นิติ นักศึกษา และบุคลากรในสังกัด ที่สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ฉบับประจำป 2563  โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่วันนนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500  บาท แต่รวมแลห้วไม่เกิน บทความละ 10,000  บาท  รายละเอียดเพิ่มเติม