ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของกรมป่าไม้ ให้นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทราบ และเขา้ร่วมโครงการฯดดยเปิดรับสัมครพร้อมส่งผลงานประวดถึงวันที่ 31 มีนามคม กรมป่าไม้จึขอขายายระยะเวลาในการจัดส่งผลงานเข้าร่สมประกวดไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563   รายละเอียดเพิ่มเติม