ขอเชิญเข้าชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่าระบบออนไลน์

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการวิจัย จำวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 2.โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียบเศรษฐกิจตอนใต้ 3.โครงการโอกาสการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย Belt and Road Initiative ของจีน 4.โครงการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่การพัฒนาฯ ชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่าระบบออนไลน์ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 13.30 น. ผ่านทางช่องทาง Facebook Live: www.facebook.com/itd.th  รายละเอียดเพิ่มเติม