ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารกฏหมายสิทธิมนุษยชน

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารกฏหมายสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแห่ลงรวบรวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับกฏหมายสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฏหมาย กฏ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ  รายละเอียดเพิ่มเติม