สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะดำเนินการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะดำเนินการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ทุน ๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท โดยกำหนดให้ยื่นแบบเสนอโครงการวิจัย
ภายในวันที่ 31 พฤษาภคม 2563  รายละเอียดเพิ่มเติม