กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประชาสัมพัน์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประชาสัมพัน์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขอรับทุนอุดหนุนสิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ 1.มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 2. ค่านิยมในสังคมไทย โดยผู้ประสงค์จะขอรับทนต้องส่งแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ MS Word และ PDF มาที่ research.docp@gmail.com และจัดส่งต้นฉบับแบบเสนอดครงการวิจัยจำนวน 10 ชุด มาที่กลุ่มวิจัยและพัฒนา กองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 14 ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 รายละเอียดเพิ่มเติม