ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร

ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดทำวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวชาิการและงานวิจัย ของบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก  รายละเอียดเพิ่มเติม