เลื่อนวันประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัขอนแก่น แจ้งเลื่อนวันประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)   จากเดิมเป็นวันที่ 1 – 2 กันยายน  2563  รายละเอียดเพิ่มเติม