ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชน ในเชิงพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียดเพิ้่มเติม